16. U srnce Sudokopyta

Kresba
Kresba: Lukáš Horáček

Básnička

Srnec, ten má krásné oči, za nimi se srnky točí.

My z něj však jen nakrátko vidíme jen zrcátko.

Když nás jenom o vlásek mine bílý ocásek.


Zvukové soubory

Básnička

Povídání o Srnci obecném

Hlas srnce obecného


Textová příloha

16.střípek informací a zajímavostí z našeho lesa
V roce 2005 požádalo klánovické zastupitelstvo o změnu územního plánu v oblasti Klánovického lesa, znamenající návrat k celistvé ploše lesa bez možnosti stavebních zásahů. Na konci r. 2005, několik měsíců po tomto rozhodnutí, koupila původní klubovnu a 2,5 ha lesa ( současnou cvičnou louku) společnost posléze známá jako FGRP (Forest Golf Resort Praha). Zbylé pozemky pro stavbu hřiště v rozloze asi 130 ha společnost hodlá pronajmout od vlastníka, tedy od státu, zastoupeného Lesy ČR, za 4,-Kč/ m2 ročně. Tehdejší ředitel LČR, Ing. Jiří Novák, podepsal v r. 2008 v tomto smyslu s investorem dosud platnou Smlouvu o smlouvě budoucí.
Co by představovala stavba golfového hřiště uprostřed lesa? vykácení stromů, odbagrování původní zeminy, odfrézování všech kořenů a odstranění kamenů, navežení propustného materiálu na jamkoviště a nově budované cesty ( písek, rašelina, štěrková drť ), meliorace, pravidelné dodávání biocidů, herbicidů a hnojiva při zakládání a údržbě trávníků, pravidelné sekání trávníků a závlahy.
Stavba golfového hřiště vyžaduje na jedné straně odvodnění hracích drah v průměrné hloubce 80cm - voda by byla odčerpávána el.čerpací stanicí do vodoteče. Na straně druhé hřiště vyžaduje  pravidelné zalévání vodou obohacenou dusíkem a fosforem z dočišťovacího rybníka čističky odpadních vod ( materiál v nádržích obsažený je v současnosti toxický ) a z vodovodní sítě pitné vody. Případné využívání pitné vody k zálivce trávníku rozlohy 12,8ha představuje značné plýtvání pitnou vodou, zejména s přihlédnutím k opakujícím se obdobím extrémního sucha. V přírodní rezervaci, v sousedství chráněného mokřadu by se jednalo o výrazný a nebezpečný zásah do přirozeného vodního hospodaření. Prameniště Blatovského potoka bylo vyhlášeného Přírodní památkou v r. 2009 a patronem se staly děti klánovického Dětského domova.  


Obrázky

Srnec obecný (Capreolus capreolus)
Srnec obecný (Capreolus capreolus)