Co vás napadne, když dostanete pozvání do Lesní galerie?

Nedělní odpoledne příjemně strávené na výstavě? Lesnický seminář? Dřevosochařské symposium? Návštěvníci Klánovického lesa mají jasno – je to pobídka nazout si turistické boty a vyrazit na naučnou stezku. Lesní galerie je stezka netradiční především v tom, že nás učí dívat se kolem sebe a vážit si krásy, přírodního bohatství i odkazu, který nám zachovaly předcházející generace. Nic z toho není samozřejmé. Ani opravdový les v hlavním městě, ani historie, na kterou je možno navázat, ani kultura, která nás formuje. Samozřejmostí nejsou ani nadané a vnímavé děti, které malovaly obrázky, ani učitelky, které je vedly a pomáhaly jim. Samozřejmostí není vtip v básničkách, ani předložená suma informací. Ani nápady, ani vytrvalost, ani ochota a dobrá vůle, ani spolupráce, ani obětavost nejsou samozřejmostí - ale bez nich se na světě nedá existovat.

Velmi potěšující je, že všechny tyto nesamozřejmé předpoklady jsme shromáždili na projektech Lesní galerie a navíc jsme na vše sehnali peníze :-)
V počátcích nápadu na naučné stezky Lesní galerie byly dětské kresby inspirované Klánovickým lesem a tím, co v něm roste a žije. Obrázky jsme doplnili kouzelnými básněmi paní Lucie Černé a postupně se přidávaly další nápady, které všechny mají jeden smysl – přiblížit malým i velkým, místním i přespolním, rozmanitost a výjimečnost lesa, který má Újezd nad Lesy ve svém názvu a na svém území.

Tak v letech 2009 - 2012 vznikala Lesní galerie I aneb Tam a zpátky za zvířátky a v r.2013/2014 Lesní galerie II aneb Klánovickým lesem krok za krokem

K lesním tabulím v r. 2014 přibylo i pět informačních tabulí s přírodními, kulturními a historickými informacemi o Újezdě a nejbližším okolí. Vyšel kalendář a krásná obrázková brožura, byly natočeny rozhlasové a televizní spoty. Lesem i Újezdem vás doprovázejí i tyto webové stránky.

Děkuji všem, kteří se na vymýšlení a realizaci jednotlivých částí projektu Lesní galerie (LG) podíleli:

LG I (2009 -2012)

Autoři: děti pod vedením učitelek I. stupně Masarykovy ZŠ, Ing. Eva Danielová, Ing. Helena Božková a Doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. z České zemědělské univerzity v Praze, MUDr. Zita Kazdová, RNDr. Pavel Roušar, Ing. Petr Daniel, Ing. Ivan Černý

Texty básní: Ing. Lucie Černá
Sponzoři: DHL, Újezdský STROM o.s. - sbírka Za Klánovický les, Lesy ČR s.p., MČ Praha 21

Vyrobili: dřevěný mobiliář SEJO Josef Sedláček, grafika a tisk REKLAMNÍ ČINNOST Jaroslav Zajpt, webové stránky RNDr. Pavel Roušar a Bc. Martin Nedvěd

LG II (2013 – 2014)

Autoři: děti pod vedením učitelek I. stupně Masarykovy ZŠ, Ing. Eva Danielová
Texty básní: Ing. Lucie Černá

Texty s přírodovědnými, kulturními a historickými tématy – MUDr. Zita Kazdová
Sponzoři: Revolvingový fond MŽP, MČ Praha 21

Vyrobili: dřevěný mobiliář SEJO Josef Sedláček, grafika a tisk REKLAMNÍ ČINNOST Jaroslav Zajpt, propagační materiály Tiskárna BETIS spol.s.r.o., tabule z recyklovaného plastu RAJAN EKO s.r.o., webové stránky Ing. Eva Danielová, MUDr. Zita Kazdová a Bc. Martin Nedvěd

Zcela výjimečné poděkování patří Evě Danielové, Lucii Černé a Ivě Hájkové, mým nejbližším spolupracovnicím, jejichž tvůrčí potenciál a pracovitost se promítly do naučné stezky včetně jejího slavnostního otevření, kalendáře, náplně webových stránek, brožury a všech neviditelných úkonů a úkolů, které jsou pro zdárný výsledek každé práce naprosto nezbytné.

Pro texty projektu LG II byly použity informace:
Střípky újezdské historie - Marie a Antonín Tomaidesovi, Archeologie přemyslovských Čech - Újezdské muzeum a FF UK 2013, ČSOP, AOPK, Arnika, Hl.m.P, Natura Pragensis 2010, Návrh na vyhlášení PR a návrh plánu péče - Ing.Kohlík 2011, Nový průvodce přírodou – Eisenreich, Handel, Zimmer
www.praha21.cz www.historieujezda.unas.cz www.ujezdskystrom.info

Projekt LG II je vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu MŽP.

Za použité texty je zodpovědný Újezdský STROM o.s. jako příjemce grantu

a nelze je považovat za názor MŽP.

Zita Kazdová
Újezdský STROM

leden 2014