5. Újezd nad Lesy aneb život s Vidrholcem za zády


Textová příloha

Tabuli č.5 najdete na kraji lesa v ulici Velimská - parc.c. 4411_pozemek LČR

 

Újezd nad Lesy aneb život s Vidrholcem za zády

Víte že původní les Vidrholec ( nynější Klánovický les) se táhnul až ke Kolodějům a téměř nedotčený zůstal až do poloviny 19.století? Od středověku byl sídlem loupeživých tlup, které přepadaly pocestné a kupce na obchodní cestě z Prahy na východ.

tab5_obr01.jpgLoupežníci, lapkové, pobertové, zbojníci a mordýři provázejí les Vidrholec a místní osady od nepaměti. Rozsáhlý hvozd od středověku protínala zemská obchodní stezka a obchodníci a poutníci byli pro lesní lupiče snadnou kořistí. Obětí se stávaly statky i celé vesnice, takto byly vypáleny Úvaly, Michle, Běchovice i hrad Skara u Úval, z jehož ruin byla postavena zeď škvorecké obory.

tab5_obr02.jpg

Téměř sto let před založením Blatova, v r.1141, nechal kníže Vladislav II vojskem obklíčit Vidrholec, loupežníky zajmout a popravit. O trvalém tažení úřadů proti lapkům a hrdlořezům svědčí zápisy z exekucí. Tak se dozvídáme o bratrech Kopidlanských ze začátku 16.století či bandě Petrovských v polovině 17.století. K loupežníkům „profesionálům“ se zejména během třicetileté války přidávali i zběhové z armády a skupiny válkou ožebračených vesničanů. S hrůzou, kterou loupeživé nájezdy působily, kontrastuje zápis v knize Děje království českého, že „ Mnozí páni a zemané byli (Kopidlanskému) nápomocni, poskytujíce čeledi jeho útočiště na zámcích a tvrzích svých, a úředníci zemští a popravci po krajích, kteří měli povinnosti stihati škůdce zemského, dívali se tomu z nenávisti proti stavu městskému. Brzy nalezli se i jiní lupiči, dílem stavu rytířského, a spoléhajíce se na takové nadržování, škodili měšťanům na silnicích i na statcích jejich

Dnes je Klánovický les součástí Přírodního parku Klánovice Čihadla, který představuje rozsáhlé území ohraničené na západě Kyjským rybníkem a sídlištěm Černý Most II. Zahrnuje Přírodní rezervaci V pískovně a navazuje jako zelený klín na Přírodní park Rokytku. Jižní okraj vede od Kyjského rybníka podél trati až za Přírodní památku Počernický rybník, vyhýbá se areálu VÚ Běchovice, vrací se zpět k trati a Újezdem probíhá hranice po hlavní až k úvalskému katastru, kde pokračuje již středočeským Přírodním parkem Škvorecká obora – Králičina vyhlášeným v r.2009. Jihovýchodně tedy hranice zasahuje k Úvalům a pokračuje severně katastrem Klánovic, odděluje Klánovice od Šestajovic, dotýká se Xaverova a Horních Počernic, zahrnuje Přírodní památku Xaverovský háj a vrací se zpět pod Černý Most. Ojedinělé je, že součástí „našeho“přírodního parku je zřejmě největší podíl zastavěných území v pražských přírodních parcích. Zahrnuje totiž celé Klánovice a Hostavice, kus Dolních Počernic a Kyjí a celou severní polovinu Újezda.

Přírodnímu parku a Klánovickému lesu byla věnována příloha měsíčníku Újezdský zpravodaj (ÚZ) v čísle 10/2011. Rok 2011 byl vyhlášen Mezinárodním rokem lesů.
Najdete v archivu ÚZ na
http://www.praha21.cz/ujezdsky-zpravodaj.html
Víte – nevíte?

Víte, čím je pozoruhodná vegetace lesního komplexu Přírodního parku Klánovice Čihadla? Mícháním teplomilných prvků Polabské nížiny s chladnomilnějšími prvky Středočeské pahorkatiny. Ukázkové je přirozené vytváření rostlinných společenstev v závislosti na rozdílných klimatických a půdních podmínkách, navzdory nepůvodní lesnické výsadbě. Každé stadium této přirozené obnovy je přitom zajímavé a ochranářsky hodnotné. Velmi cenné jsou pozůstatky nelesní vegetace a mokřadů a mohutné duby, jejichž stáří přesahuje 200let.

tab5_obr03.jpg

 

Víte že za nejcennější druhy ptáků Klánovického lesa lze považovat zejména ty, které jsou vázány na staré dřeviny ( datel, žluna, žluva, strakapoud, lejsek) ? Pozorujeme tu 84 druhy ptáků, 16 z nich patří k druhům ohroženým, 7 dokonce silně ohroženým. Klánovický les je jedinou pražskou lokalitou, v níž hnízdí ohrožený Strakapoud prostřední, který potřebuje k životu velké lesní území.

tab5_obr04.jpg
tab5_obr05.jpg

Víte že všech pět druhů plazů našeho lesa – užovka obojková a hladká, slepýš, ještěrka a zmije patří k ohroženým, silně ohroženým a kriticky ohroženým druhům? Stejné je to s obojživelníky. Klánovické lesy patří díky výskytu mokřadů k nejvýznamnějším lokalitám v Praze a jsou domovem osmi druhů obojživelníků ohrožených a silně ohrožených.

Les zůstal domovem rostlin a živočichů, kteří společně s různorodým prostředím přírodního parku vytvářejí přírodovědecky pozoruhodný komplex. Máme velké štěsí, že jedinečný Klánovický les můžeme navštěvovat jako místní či jako výletníci!

tab5_obr06.jpg
tab5_obr07.jpg

To, že les je nedílnou součástí Újezda, svědčí nejen jeho jméno ( od r.1922 Újezd nad Lesy), znak a vlajka, ale i to, že místní jsou na něj velmi hákliví. Dávno před tím, než se dostaly tři smrky do znaku Újezda, si je obecní úřad i jednotlivé spolky dávaly na razítka! Oficiálního znaku se třemi smrky na zeleném návrší a praporu se Újezd nad Lesy dočkal až 5.4.2001.

Už v r. 1926 místní obecní rada společně s Okrašlovacím spolkem zabránila Lichtenštejnské lesní správě, aby vykácela podstatnou část lesa a změnila pozemky na stavební parcely.
V souvislosti se stavbou školy v r. 1934 musela část lesa přece jen ustoupit a došlo i k výstavbě převážně rekreačních domků. Zahrady byly rozsáhlé, se skupinami lesních stromů a nově vysazenými ovocnými sady. Tento charakter Újezda se téměř vytratil během horečné výstavby na přelomu tisíciletí.

tab5_obr08.jpg

V sousedství lesa, na nějž jsme právem pyšní, nesmíme zapomínat na to, že staré zahrady s duby, smrky a rozkvetlými korunami původních odrůd ovocných stromů jsou šperky, které dotváří kouzlo Újezda nad Lesy.

tab5_obr09.jpg
tab5_obr10.jpg

Informace o ekologii, přírodních zákonitostech i zajímavostech nejenom místních si můžete doplnit na:

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - AOPK: http://www.ochranaprirody.cz/
ARNIKA:
http://arnika.org/
Přírodnímu parku Klánovice – Čihadla, či jeho části Klánovický les, se věnují publikace:

Natura Pragensis 2010, Návrh na vyhlášení PR a návrh plánu péče - Ing.Kohlík 2011

a Český svaz ochránců přírody Stopa Klánovice: http://www.stopa-csop.cz/

Chráněná území Prahy najdete na:
http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/chruzemi/cr2_cztx/chu26.htm
http://envis.praha-mesto.cz/%281a0ovu550qwwv42sd4wz5355%29/zdroj.aspx?typ=2&Id=84624&sh=1420221055

Natura 2000:

http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=2102

http://www.mzp.cz/cz/natura_2000
http://cs.wikipedia.org/wiki/Natura_2000

Loupežnickou historii v Klánovickém lese předvedla výstava v Újezdském muzeu v r.2013. Jejím organizátorem byl Ing.Jiří Kronďák, mečíř z Újezda nad Lesy a jeho firma Fabri Armorum s.r.o. http://fabri-armorum.com/?id=kontakt.php

S laskavým svolením autora přetiskujeme texty a dva obrázky z této výstavy.

tab5_obr11.jpg
tab5_obr12.jpg
tab5_obr13.jpg
tab5_obr14.jpg
tab5_obr15.jpg
tab5_obr16.jpg
tab5_obr17.jpg
tab5_obr18.jpg
tab5_obr19.jpg

Stezky Lesní galerie II vás přivedou i do „loupežnické galerky“ na Štamberské ( pokračování Velimské do lesa). Loupežníky, kteří se nám nevešli do lesa, si můžete prohlídnout zde. Všechny je namalovaly děti prvního stupně Masarykovy ZŠ v Újezdě nad Lesy v r. 2013

tab5_obr20.jpg
tab5_obr21.jpg
tab5_obr22.jpg
tab5_obr23.jpg
tab5_obr24.jpg
tab5_obr25.jpg

Zita Kazdová, Újezdský STROM o.s

www.ujezdskystrom.info

leden 2014