1. Vítejte v Újezdě nad Lesy aneb Přírodní park a my v něm, Blatov


Textová příloha

Tabuli č.1 najdete v parku u Blatovského rybníka, ulice Nadějovská – parc.č. 779/1

Vítejte v Újezdě nad Lesy aneb Přírodní park a my v něm, Blatov


Víte že celá severní polovina Újezda nad Lesy, nalevo od hlavní při příjezdu z Prahy, leží v Přírodním parku Klánovice Čihadla?
Přírodní park byl vyhlášený v r. 1991 a představuje rozsáhlé území ohraničené na západě Kyjským rybníkem a sídlištěm Černý Most II. a na východě pokračuje již středočeským Přírodním parkem Škvorecká obora – Králičina, vyhlášeným v r.2009.

V přírodním parku se nachází velký kus různorodé krajiny, rozlehlý lesní komplex Klánovického lesa i rozsáhlé zastavěné území - celé Klánovice a Hostavice, kus Dolních Počernic a Kyjí a již zmiňovaná půlka Újezda nad Lesy.

http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/chruzemi/cr2_cztx/chu26.htm
http://envis.praha-mesto.cz/%281a0ovu550qwwv42sd4wz5355%29/zdroj.aspx?typ=2&Id=84624&sh=1420221055

tab1_obr01.jpg

První stopy osídlení na území dnešního Újezda nad Lesy - Blatova, kde se právě nacházíme, pocházejí z mladší doby kamenné kolem r.5000 př.n. l. (neolitická sekerka), většina pak z období eneolitu 4400-2000 let před n.l. Nálezy z Blatova, později z mohyly v místě dnešního školního hřiště a naposledy z nového újezdského hřbitova, jsou uloženy v Národním muzeu v Praze.

tab1_obr02.jpg
tab1_obr03.jpg

Nejstarší, neověřené zmínky připomínají osadu Blatov v r.1229. Jejími obyvatel byli dřevorubci, pracující v lese Fidrholci / Vidrholci – dnešním Klánovickém lese. Na uzemí lesa dodnes najdeme terénní pozůstatky dalších středověkých osad Hol, Lhota nad Úvalem a Slavětice. Výjimečná kamenná osada Hol, o němž nejnovější poznatky přinesl archeologický výzkum v letech 2010 – 2014 , zanikla v polovině 15.století, zbylé osady zpustly během 16.století a na jejich místě vyrostl souvislý les. Zanikly i rybníky Hol, Žák a Slavětický, jejichž definitivní konec přinesla ale až stavba železnice r.1845. Dodnes je připomínají už jen chráněná území Blatovských tůní.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10318042579-ztracene-adresy/411235100191006-zak/titulky/

Původně středověký, za třicetileté války vypálený a vylidněný Blatov byl opět pozvolně osidlován a Müllerova mapa z r. 1764 jej zobrazuje jako osadu „Na Blatie“. Jako samostatná osada převážně zemědělského charakteru fungoval Blatov až do r.1921, kdy byl připojen k Újezdu, společně s ním pak v r. 1974 k Praze.

tab1_obr04.jpg

Posledními připomínkami historie Blatova jsou pozůstatky bývalé návsi, která byla v r. 2008 upravena na park a byl sem od Masarykovy školy přemístěn pomník padlým II.světové války. Vzhled nejstarších stavení není už téměř k rozpoznání, najdeme zde ale zvoničku, křížek a

230 let starý Blatovský dub, nyní oddělený rušnou výpadovkou Starokolínskou. Info o dubu:
Odborné ošetření Blatovského dubu v předposledním prázdninovém víkendu

Z bývalé osady Blatov je dnes část desetitisícové městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy a charakter místa prošel nevratnou proměnou.

tab1_obr05.jpg
tab1_obr06.jpg

Historie Blatova a Újezda byla - a naštěstí stále je - spojena s Vidrholcem / Klánovickým lesem, v současnosti největším lesním komplexem na území Prahy. Na jeho území se nachází Přírodní rezervace Klánovický les – Cyrilov o rozloze 397 ha, vyhlášená v r. 1982, evropsky významná lokalita Natura 2000 a Přírodní památka Prameniště Blatovského potoka, jehož patrony se při vyhlášení v r. 2009 staly děti z klánovického dětského domova.

http://www.nature.cz/natura2000-design3/mapa.php

Důvodem výjimečnosti našeho lesa je jeho rozsáhlá a málo narušená plocha na geologicky různorodém terénu, v němž se soustředily rozmanité rostlinné a živočišné druhy. Mnohé z nich jsou silně ohrožené a velmi přísně chráněné. Přesto, že dnes je Klánovický les největším pražským lesem, v íte že původní Vidrholec se táhnul až ke Kolodějům a téměř nedotčený zůstal až do poloviny 19.století? Dnešní rozloha:
Celková plocha Klánovického lesa (Praha a Středočeský kraj) cca 1290 ha
Plocha Klánovického lesa v Praze ( Újezd nad Lesy a Klánovice) cca 840 ha

Plocha Klánovického lesa v katastru Újezd nad Lesy cca 517 ha

A víte, že „les“ se do jména Újezda nad Lesy dostal až v r. 1922 současně s vytýčením katastrální hranice mezi Újezdem a Sibřinou? V roce 2001 byl pak udělen naší Městské části znak, který má charakter tzv.mluvícího znamení - obsahuje přímo obraz jména nositele znaku: ve stříbrném štítě rostou na zeleném návrší tři smrky. Současně získal Újezd nad Lesy prapor, tvořený zeleným a bílým vodorovným pruhem, do něhož vyrůstají tři zelené smrky s hnědými kmeny.

tab1_obr07.jpg
tab1_obr08.jpg

Informace o ekologii, přírodních zákonitostech i zajímavostech nejenom místních si můžete doplnit na:

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - AOPK: http://www.ochranaprirody.cz/
ARNIKA:
http://arnika.org/
Český svaz ochránců přírody Stopa Klánovice:
http://www.stopa-csop.cz/
Natura Pragensis 2010, Návrh na vyhlášení PR a návrh plánu péče - Ing.Kohlík 2011

Jako zdroj informací o historii a kultuře Blatova, Nové Sibřiny a Újezda doporučuji s laskavým svolením autorů publikaci Střípky z Újezdské historie od Marie a Antonína Tomaidesových, vydanou v r.2009 u příležitosti sedmisetleté doložené historie osídlení na území dnešního Újezda nad Lesy.

Historické mapy a z ajímavé informace, které ale neprošly aktualizací a revizí z hlediska věcné správnosti, najdete i na http://www.historieujezda.unas.cz/ , http://www.praha21.cz/infocentrum/ujezd-kulturni-a-historicky/historie/jak-vznikl-ujezd.html Zde patří poděkování paní Aleně Váňové, která stránky vytvářela jako svůj koníček.

Jako zdroj poučení ( i zábavy) lze zajisté doporučit výstavy Újezdského muzea http://www.praha21.cz/infocentrum/ujezd-kulturni-a-historicky/ujezdske-muzeum.html , program výstav vychází v Kalendáriu na www.praha21.cz nebo v měsíčníku Újezdský zpravodaj.

Pro získání nejnovějších poznatků o historii zdejší lokality přinesla cenné informace putovní výstava Archeologie přemyslovských Čech , která je součástí výzkumného projektu Ústavu pro archeologii Filosofické fakulty UK 2010 – 2014, a která byla Újezdskému muzeu zapůjčena v létě 2013. Po skončení výzkumného projektu budou Újezdskému muzeu předány materiály a artefakty, týkající se Újezda nad Lesy.

Vložit FOTO archeologie - posílám ve složce přílohou

 

Zita Kazdová, Újezdský STROM o.s.
www.ujezdskystrom.info
leden 2014